De informatie op onze website is bedoeld als algemene informatie. Wij (Nuon en haar dochtermaatschappijen) streven er naar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden of typefouten bevatten. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Evenmin garanderen wij dat de website foutloos of ononderbroken functioneert of toegankelijk is. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze website.

Verwijzingen en hyperlinks
Op onze website wordt verwezen naar informatie en websites van derden, onder meer met hyperlinks. Dergelijke informatie en websites zijn door ons niet beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij hebben daarop geen invloed en kunnen daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Wij behouden ons het recht voor om ons te verzetten tegen deeplinks naar of framing van delen van onze website.

Online communicatie
Wij garanderen niet dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om de informatie (waaronder teksten, foto’s, illustraties en verwijzingen naar andere sites) op deze website op ieder moment te wijzigen zonder dat vooraf aan te kondigen. Wij raden u aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Privacy en Recht van Verzet
  1. Nuon hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan Nuon verstrekt. Bij het verwerken van deze gegevens respecteren wij uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.
  2. Bij onder andere uw bezoek aan de Website kunnen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken voor het toesturen van door u opgevraagde nieuwsberichten, updates, etc. Wij gebruiken uw gegevens niet voor commerciële doeleinden en zullen uw gegevens niet verkopen aan derden.

Toepasselijk recht
Op het gebruik en de informatie van onze website is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.

Contact

Ga naar de contactgegevens